Rekrutacja

Rekrutacja

 
ZASADY REKRUTACJI
 

Rekrutacja letnia 2022/2023

Każdy Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się w Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS. Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł na konto Uczelni: 19 1090 1072 0000 0001 1991 0596 . Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie ISAPS o przyjęciu na studia a także o terminie podpisania umowy. Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.

Informacje o terminie podpisania umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów. 

Zasady przyjęć na studia dla Kandydatów posiadających Kartę Polaka

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w WSG na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Kryteria kwalifikacji cudzoziemca na studia pobierz 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

OFERTA EDUKACYJNA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
WYMAGANE DOKUMENTY 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl. Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
 • świadectwo dojrzałości, odpis lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu (nie dotyczy II stopnia)
 • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem)
 • orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy na kierunek pielęgniarstwo
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 85 zł
 • potwierdzenie opłaty wpisowego 300 zł poza promocją*

Dodatkowo na studia drugiego stopnia należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym:

 • dyplom, odpis dyplomu lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu

Opłata rekrutacyjna i wpisowego płatna wyłącznie na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

19 1090 1072 0000 0001 1991 0596 

zasady:

 • dokonanie Wirtualnej Rekrutacji oraz opłaty rekrutacyjnej do 31 sierpnia
 • podpisanie umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaproszenia na podpisanie umowy wysłane na konto Wirtualnej Rekrutacji – ISAPS.


Po upływie 7 dni od daty otrzymania zaproszenia - opłata wpisowego wyniesie 50% stawki podstawowej (tj. 150 zł). W ciągu kolejnych 14 dni od daty otrzymania decyzji, wpisowe wynosi 300 zł.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CZESNE NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

W celu poznania wysokości czesnego, należy wejść na stronę: oferta.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZNIŻKI

Uczelnia proponuje rozbudowany system stypendialny oraz zniżki dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne. Kandydat ma możliwość obniżenia raty czesnego nawet o 100% - sprawdź szczegóły na www.dlakandydata.wsg.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPŁATY

Studenci WSG mogą wybrać najbardziej korzystną opcję płatności - uwzględniającą indywidualne warunki finansowe i preferowane terminy opłat. Uczelnia zapewnia pełną kontrolę wydatków na naukę i umożliwia efektywne zarządzanie budżetem. Decyzja należy do Ciebie.

Czesne obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 
W celu poznania wysokości czesnego, należy wejść na stronę: 
oferta

Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata wpisowego - 300 zł*

*ZASADY:

 • dokonanie Wirtualnej Rekrutacji oraz opłaty rekrutacyjnej do 31 października
 • podpisanie umowy o studia w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaproszenia na podpisanie umowy, wysłane na konto Wirtualnej Rekrutacji – ISAPS.   

Po upływie 7 dni od daty otrzymania zaproszenia - opłata wpisowa wyniesie 50% stawki podstawowej (tj. 150 zł). W ciągu kolejnych 14 dni od daty otrzymania decyzji, wpisowe wynosi 300 zł.

Elastyczny System Opłat

5 dogodnych form płatności: 1 lub 2 raty = mniejsza kwota czesnego
4, 10, lub 12 rat to dzięki rozłożeniu w czasie, mniejsze obciążenie finansowe
na studiach I i II stopnia stała wartość czesnego

Wydatki pod kontrolą:

unikalny numer w systemie ISAPS - wgląd w stan konta oraz szybkie i bezpieczne rozliczenia
czas na decyzję o sposobie finansowania nauki - do końca września

podgląd wzoru wypełnienia przekazu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

DODATKOWE INFORMACJE 

Decyzja 

Kandydat otrzymuje elektroniczną decyzję o przyjęciu na studia w ciągu 3 dni od daty zarejestrowania przez pracownika rekrutacji wpływu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na konto Uczelni. Decyzje te będą wysyłane drogą elektroniczną na konto kandydata w Wirtualnej Rekrutacji.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji w formie podania do Rektora WSG.

W przypadku negatywnego postępowania kwalifikacyjnego lub rezygnacji, dokumenty należy odebrać w Biurze Obsługi Studenta osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

Podpisanie umowy

Na podpisanie umowy Kandydat dostarcza potwierdzenie opłaty wpisowego w wysokości 300 zł (w przypadku braku zwolnienia z tej opłaty).

Uwaga! 

W chwili podpisania umowy Uczelnia musi posiadać komplet dokumentów Kandydata (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z późn, zmianami). W przeciwnym razie dokumenty Kandydata nie zostaną przekazane do Dziekanatu i tym samym nie uzyska on praw Studenta. 

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Kandydata (pobierz)

Zaświadczenia

W celu otrzymania zaświadczenia (np. do ZUS) Kandydat proszony jest o telefoniczny lub/i e-mailowy kontakt z Biurem Rekrutacji w Chojnicach.
Wysyłka zaświadczenia nastąpi w ciągu 5 dni (roboczych) od momentu złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Studenta z zastrzeżeniem, że dokumenty zostały złożone wcześniej i dane kandydata znajdują się w bazie rekrutacyjnej.

Uwaga

 • po złożeniu dokumentów Kandydat może otrzymać zaświadczenie potwierdzające złożenie dokumentów wystawiane przez Biuro Rekrutacji,
 • po podpisaniu umowy Student może otrzymać zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia wystawiane przez Biuro Rekrutacji.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

WYŻSZY SEMESTR - ZASADY PRZYJĘĆ 

Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej uczelni o podobnym profilu kształcenia uzyskała zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Przeniesienia na drugi lub wyższe semestry studiów na kierunki prowadzone przez WSG następują na podstawie podania kandydata z załączoną kserokopią indeksu uczelni, w której kandydat pobierał studia.

O przyjęciu kandydata decyduje Rektor, określając semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony. Dziekan przygotowuje wykaz ewentualnych różnic programowych i terminy ich uzupełnienia.

Na podstawie tych decyzji kandydat zawiera umowę o studia i dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.

W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych student wnosi jednorazową opłatę dodatkową
w wysokości 300 złotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o studia. Ilość miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wyższe semestry studiów jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Niedopełnienie terminu uzupełnienia różnic programowych skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów lub powoduje konieczność powtarzania semestru, podczas którego realizowane są zajęcia będące przedmiotem uzupełnienia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora o przyjęcie na wyższy semestr;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. ksero indeksu dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem;
 4. wykaz przedmiotów z ilością godzin, formą zaliczenia i punktami ECTS z dotychczasowej uczelni;.
 5. zaświadczenie o nauce potwierdzające zaliczoną ilość semestrów;
 6. aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu;
 8. oryginał świadectwa dojrzałości, duplikat lub kserokopię - oryginał do wglądu (nie dotyczy studiów II st.)
 9. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub kserokopię - oryginał do wglądu;
 10. dowód opłaty wpisowej w wysokości 350 zł wymagany przy podpisywaniu umowy o studia  (nr konta Uczelni:
  19 1090 1072 0000 0001 1991 0596 ).

 

Aktualności
kwi29
2024

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki