Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa

PODSTAWOWE ZADANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego.
 2. Poznanie zasad organizacji pracy: struktury organizacyjne, podział kompetencji, procedury, planowanie pracy, kontrola.
 3. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki.
 4. Weryfikacja, rozwinięcie i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów umiejętności.
 5. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem                       i kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania.
 6. Zdobycie doświadczenia oraz wiedzy praktycznej ułatwiającej rozpoczęcie pracy zawodowej po ukończeniu studiów.
 7. Przygotowanie studenta do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej.

 


Informacje dotyczące zaliczenia praktyk zawodowych: 

Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest dostarczenie poprawnie wypełnionej Karty Praktyk do Koordynatora   ds. kształcenia praktycznego lub opiekuna praktyk. Dokument powinien zostać podpisany przez upoważnionego pracownika podmiotu gospodarczego (firmy, instytucji, fundacji, stowarzyszenia i in.). Po zweryfikowaniu uzyskanych przez studenta efektów, dokonany zostanie wpis do systemu ISAPS. Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.

Studentom pracującym umożliwiamy zdobycie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej. W celu uznania pracy zawodowej/doświadczenia zawodowego jako ekwiwalentu praktyki, student składa odpowiednią Kartę Praktyk potwierdzoną przez pracodawcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, do Karty Praktyk zobowiązane są dołączyć kserokopię wpisu (oryginał do wglądu) do ewidencji działalności gospodarczej.


WYBÓR MIEJSCA PRAKTYK

Studenci mają możliwość wskazywania (proponowania) miejsca odbywania praktyki, wymaga to jednak akceptacji danego koordynatora ds. kształcenia praktycznego lub opiekuna praktyk. Po ustaleniu miejsca praktyki, studenci otrzymują umowy oraz skierowania do właściwych podmiotów gospodarczych. Po zakończeniu praktyki studenci dostarczają do Biura Wydziału porozumienie i Kartę Praktyk (podpisaną przez upoważnionego pracownika podmiotu gospodarczego).
 


DOKUMENTY:

 • Umowy zawierane są pomiędzy Uczelnią, a podmiotem gospodarczym i ustanawiają długookresową (stałą) współpracę. Studenci kierowani są do miejsc realizacji praktyki   na podstawie skierowania sporządzonego i podpisywanego przez koordynatora ds. kształcenia praktycznego.
  W indywidualnych sytuacjach dokumenty mogą wystawić pracownicy Biura Kształcenia Praktycznego.
 • Porozumienia zawierane są w przypadku krótkotrwałych (jednorazowych) uzgodnień pomiędzy Uczelnią                 i podmiotem gospodarczym.
 • Skierowanie wystawiane jest na zapotrzebowanie miejsca praktyki, zawiera informacje o rodzaju i wymiarze praktyki.
 • Karta Praktyk to dokument opisujący i potwierdzający odbycie praktyk przez studenta.
        

 

 

 

Aktualności
kwi29
2024

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki